DXF Editor


Polski

English

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Portug.

日本語

中文

漢語

Русский

ΕΛΛΑΔΑ

Nederl.

Svenska

Norsk

Dansk

Suomi

ceština

Magyar

Slovenija

Romana

България

Türk

हिन्दी

한국어
Download  |  Kupować  |  O nas  |  Kontakt
Znajdź oprogramowanie, którego zawsze szukałeś – ponad 190 opracowanych przez nas programów.
Strona startowa

DXF Editor 1.0

(~1300 KB) EUR 39
Dzićki tej aplikacji CAD moýesz edytowaă lub tworzyă rysunki w formacie dxf.

Program umoýliwia otwieranie, przeglŕdanie i edytowanie plików dxf, jak równieý tworzenie kompletnie nowych rysunków. Program bazuje na formacie plików dxf i nie importuje ich ani nie eksportuje do wewnćtrznego formatu, dzićki czemu jest w stanie zachowaă wszystkie wůaúciwosci pliku dxf bez ich utraty czy teý zniszczenia.

Mozesz dodawaă linie, linie pomocnicze, póůproste, polilinie, prostokŕty, wieloboki, ůuki, okrćgi, krzywe B-Spline, elipsy, wymiary, tekst, punkty, obiekty i strzaůki. Dostćpna jest takýe opcja rysowania odrćcznego.

Program umoýliwia usuwanie, kopiowanie, przenoszenie, rotacjć i skalowanie obiektów. Mogŕ byă do nich przypisane warstwy, kolory, rodzaje i szerokoúă linii. Rodzaje linii jak punktowa bŕdę kreskowa mogŕ byă dodane do pliku jeúli wczeúniej w nim nie wystćpowaůy. Dzićki poleceniu File/Print moýesz wydrukowaă plik dxf.

Pobieranie DXF Editor

Kup DXF Editor za 39 EUR
Copyright (c) 1998-2018 by CAD-KAS Kassler Computersoftware GbR